آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل حوزه سلامت

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل حوزه سلامت
1398/07/20

نویسنده : dundas.com/solutions/industry

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل حوزه سلامت

ارائه معیارهای سلامت، حاصل سالها تجربه است و این دقیقاً جاییست که تحلیل داده بکار می آید.


خواهید دید که بیمارستان ها چگونه با صرفه جویی، به بهره وری بیشتر، و در نتیجه بهبود کلی تأثیر گذاری عمل ها، کاهش پذیرش های مجدد غیر ضروری، استفاده بهتر از تخت ها و پیگیری ملزومات گرفتن وام های دولتی دست پیدا میکنند.

 

تحلیل ادعا ها

داشبوردها میتوانند در تصویر سازی رد کردن اعتراضات بر اساس دلیل و همینطور بر اساس شخص معترض به منظور شناسایی منابع بدهی ها و حذف ایرادات در تسلیم ادعاها کمک کنند. داشبورد میتواند با داده های ادعاها برای شناسایی کردن منشأ سود و زیان، خرد کردن آن به درآمد هر مشتری بوسیله  DRG (سیستم پذیرش تا ترخیص بیمار)، بخش یا متخصص مربوطه همکاری کند.

 

کیفیت خدمات دهی

داشبوردها به مدیران کمک میکنند تا درک کنند چگونه ابتکارات بهبود کیفیت بر کیفیت خدمات دهی اثر میگذارد. نتیجه به ما میگوید که کدام برنامه، ارزش دنباله روی دارد. معیارهای کیفیت مانند زمان انتظار و رضایت بیمار میتوانند ردیابی شوند تا تنگناها در روند رسیدگی به بیمار شناسایی و رفع شوند.

 

تلاش های تبلیغاتی هدفمند

توانایی دیدن سودمندی بخش های بیمار، بیمارستان را به سوی تبلیغات هدفدار و داده های بازاریابیِ قابل اندازه گیری سوق میدهد. یک داشبورد میتواند تکنیکهای بازاریابی سودمند را دریابد، عملیات کمپین های تبلیغاتی را زیر نظر بگیرد و نوع اجرا و اهداف را با هم مقایسه کند.

 

جلوگیری از هزینه

بسیاری از هزینه های قابل جلوگیری وجود دارند، مانند شرایط تحصیل هزینه بیمارستان، پذیرش های قابل جلوگیری و استفاده کم از منابع. داشبوردها میتوانند این اتفاقات را پیگیری کنند تا به بهترین عملکرد خود برسند.

 

مشخصات بیمار

تحلیل امراض واگیردار بر اساس اطلاعات بیمار میتواند به فعالیت های بازاریابی و برنامه های توسعه بیمارستان کمک کند. نمودارها میتوانند بر بر برنامه ریزی های دراز مدت و ساختار سرمایه گذاری ها اثر بگذارند.